Cookie beleid

Cookie- en privacyverklaring

In het kader van mijn dienstverlening verwerk ik jouw persoonsgegevens. Jouw privacy neem ik serieus. Deze privacyverklaring heb ik opgesteld om je te informeren over hoe ik met jouw persoonsgegevens omga. Deze cookie- en privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 4 april 2023.

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Kristy van der Heijden
KvK nummer 89124928
Libellenlaan 61, 5692 WB Son en Breugel
06-21637108
info@kristyvanderheijden.nl

Of door waarnemend externe vertrouwenspersonen waar Kristy van der Heijden mee samenwerkt.
In de samenwerking is overeengekomen dat ook zij zich houden aan dit privacy beleid.

De website www.kristyvanderheijden.nl wordt beheerd door Kristy van der Heijden.

Kristy van der Heijden verkrijgt persoonsgegevens van jou zelf, bijvoorbeeld de gegevens die je verstrekt via de
website, email, telefoon en app. Daarnaast kan zij jouw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader
van haar dienstverlening. Zij verwerkt niet meer gegevens dan nodig.

Persoonsgegevens
Wanneer je contact met Kristy van der Heijden opneemt als vertrouwenspersoon zal zij alleen de volgende
gegevens verwerken:

Medewerkers
• Voor- en achternaam
• Contactgegevens zoals e-mailadres en telefoonnummer
• Naam organisatie – indien relevant functie of locatie
• Korte werkaantekeningen van hetgeen je deelt over jouw kwestie – indien noodzakelijk voor de dienstverlening

Organisatiegegevens
• NAW-gegevens
• Gegevens contactpersonen, e-mailadres en telefoonnummers
• Factuurgegevens

Doeleinden
Kristy van der Heijden verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
• Het onderhouden van contact
• Een goede en efficiënte dienstverlening
• Het verrichten van administratieve handelingen
• Verbetering van de dienstverlening
• Facturering aan opdrachtgever en het adviseren van opdrachtgever voor o.a. het jaarverslag (*).
• Marketing
• Nakoming van wettelijke verplichtingen
• Het voeren van geschillen

(*) Kristy van der Heijden zorgt voor een jaarrapport aan de opdrachtgever in de vorm van gewerkte uren, aard
van de gesprekken. Dit gebeurt geheel geanonimiseerd en zal dusdanig gedaan worden dat de opdrachtgever
niet kan afleiden welke medewerker een beroep op de vertrouwenspersoon heeft gedaan.

Grondslagen
Kristy van der Heijden verwerkt deze gegevens alleen nadat je, na het lezen van deze privacyverklaring,
mondeling, schriftelijk of digitaal toestemming hebt gegeven voor het bijhouden van deze gegevens.
De door jou gegeven informatie wordt zonder jouw toestemming niet gedeeld met derden. Kristy van der
Heijden heeft geheimhoudingsplicht. Er zijn echter een paar situaties waarin de geheimhouding doorbroken
mag worden:
• Informatie over zaken die onder een meldplicht vallen;
• Informatie die haar als vertrouwenspersoon in gewetensnood (**) zou brengen als je haar vraagt hier
over te zwijgen;
• Informatie die zij nodig zou hebben om haar te verweren als je besluit een klacht in te dienen over
de manier waarop zij haar rol als vertrouwenspersoon heeft vervuld.

(**) In het geval van gewetensnood volgen wij het protocol doorbreken van vertrouwelijkheid zoals vastgesteld
door de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen, je kunt dit protocol lezen bij:
https://www.lvvv.nl/gedragscode/

Kristy van der Heijden verwerkt bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst die
zij heeft met jouw werkgever, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Tevens verwerkt Kristy van der Heijden persoonsgegevens, omdat zij hier gerechtvaardigde belangen bij heeft.
Deze gerechtvaardigde belangen zijn:
• Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
• De bescherming van haar financiële belangen
• De verbetering van haar diensten
• Beveiliging en het beheer van haar systemen. Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van
toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.
• De verwerking is noodzakelijk voor de overeenkomst waarbij de betrokkene partij is.
• De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de
verwerkingsverantwoordelijke rust b.v. de fiscale bewaarplicht.
• De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de
verwerkingsverantwoordelijke.

Verstrekking aan derden
De gegevens worden uitsluitend verwerkt om uitvoering te geven aan de dienstverlening als extern
vertrouwenspersoon en worden verder niet gedeeld, ook niet met de werkgever, tenzij jij dat uitdrukkelijk
vraagt.

Tot slot kunnen persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer gebruik wordt gemaakt van
vertrouwenspersonen die Kristy van der Heijden waarnemen bij afwezigheid. Dit staat ook als zodanig in de
overeenkomst opgenomen met de opdrachtgever. De waarnemend externe vertrouwenspersonen voldoen aan
dezelfde eisen van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen en hebben daarmee de plicht tot
geheimhouding.

Bewaartermijn
Kristy van der Heijden bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor doeleinden die in deze privacyverklaring zijn opgenomen, uiterlijk tot 13 maanden na de afronding van de ondersteuning.
Dit bewaartermijn heeft te maken met het termijn waarbinnen je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Landelijke Vereniging Vertrouwenspersonen. Zij behandelen klachten die binnen één jaar na de beëindiging van de ondersteuning worden ingediend. In een dergelijke situatie moet Kristy van der Heijden zich op basis van de tussen de partijen uitgewisselde gegevens kunnen verdedigen.

Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden omdat Kristy van der Heijden zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Gegevensbeveiliging
Het is van groot belang dat jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van jouw
persoonsgegevens. Daarom heeft Kristy van der Heijden passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Cookies
Kristy van der Heijden gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen
inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website
wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die worden gebruikt zijn noodzakelijk voor
de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren
werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan Kristy van der Heijden hiermee haar website
optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies
meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser
verwijderen.

Uw rechten
Je hebt het recht om Kristy van der Heijden een verzoek te doen tot inzage van jouw persoonsgegevens. Na
ontvangst van het verzoek ontvang je binnen 1 maand een overzicht van jouw persoonsgegevens. Indien daaruit
onjuistheden blijken kun je verzoeken jouw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te
schermen.

Ook kun je Kristy van der Heijden verzoeken om overdracht van jouw persoonsgegevens of kun je bezwaar
aantekenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke
omstandigheden.

Vragen over deze cookie- en privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je
sturen naar:
Kristy van der Heijden
info@kristyvanderheijden.nl
Tel: 06-15647713

Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kristy van der Heijden laat dit dan vooral weten.
Mocht je er samen niet uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen cookie- en privacyverklaring
Deze cookie- en privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 4 april 2023. Kristy van der Heijden kan deze
privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Het is aan te raden om
deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.